Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
Fabryki Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

 1. Zakres zastosowania
  1. Niniejsze ogólne warunki umów obowiązują przy realizowaniu przez Fabrykę Urządzeń Przemysłowych Sp. z o. o. (Dostawca)zamówień obejmujących dostarczanie zamawiającemu (Kupujący) maszyn, urządzeń i części do nich a także innych rzeczy uprzednio zakupionych i/albo wytworzonych przez Dostawcę oraz urządzeń i maszyn przez niego naprawionych, przerobionych lub zmodernizowanych – jeżeli do wykonania tych czynności zostały wykorzystane materiały i surowce Dostawcy.
 2. Oferta i kontrakt
  1. Do zawarcia umów, o których mowa w ust. I niniejszych Ogólnych Warunków dochodzi poprzez:
   • podpisanie stosownego kontraktu między Dostawcą a Kupującym,
   • albo przez złożenie pisemnego zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenia przez Dostawcę.
  2. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą, umowa jest zawarta, jeżeli w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia Dostawca nie omówi jego realizacji przez pisemne oświadczenie.
  3. Realizacja zamówień następuje w terminach uzgodnionych przez strony i w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Kupującego.
 3. Warunki płatności
  1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dostarczony towar, którą określa rachunek wystawiony przez Dostawcę. Cena nie obejmuje kosztów transportu z zakładu Dostawcy do Kupującego, a także ewentualnych należności celnych. Koszty transportu i cła obciążają Kupującego.
  2. Zapłata ceny powinna nastąpić w terminie wskazanym na rachunku lub uzgodnionym przez strony w inny sposób.
  3. Zapłata jest dokonana w chwili wpływu na rachunek bankowy Dostawcy.
  4. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy odsetek ustawowych w wysokości określonej przez przepisy prawa polskiego.
 4. Zastrzeżenia prawa własności
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Kupującemu rzeczy i urządzeń - do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny określonej w rachunku. Przeniesienie na Kupującego własności dostarczonych rzeczy i urządzeń następuje pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący zapłaci w całości cenę. W przypadku braku terminowej zapłaty, Kupujący – na pisemne żądanie Dostawcy – zobowiązany jest do zwrotu dostarczonych rzeczy.
  2. Zastrzeżenie własności skuteczne jest również w przypadku, gdy Kupujący dostarczone przez Dostawcę rzeczy przerobi, zmieni lub połączy z innymi. Dostawca pozostaje wówczas właścicielem nowoutworzonych rzeczy i urządzeń – do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego.
  3. Kupujący może przenieść własność rzeczy i urządzeń obciążonych zastrzeżeniem własności na osobę trzecią – jedynie pod warunkiem zwieszającym, iż stanie się on definitywnie ich właścicielem – po całkowitej zapłacie ceny Dostawcy. Kupujący przelewa w takim przypadku z góry na Dostawcę wszystkie roszczenia jakie będą mu przysługiwać w wyniku przeniesienia własności rzeczy i urządzeń obciążonych zastrzeżeniem własności wobec innych osób.
  4. Kupujący nie może dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy i urządzeń objętych zastrzeżeniem własności, a także ustanowić na nich zastawu bez zgody Dostawcy.
  5. Postanowienia ustępu 3 stosuje się w takim przypadku odpowiednio.
 5. Gwarancja
  1. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonych rzeczy, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym dostawcy (reklamacja) – nie później jednak niż 15 dni od odebrania przedmiotu dostawy od Dostawcy. Brak powyższego zawiadomienia powoduje utratę przez Kupującego uprawnień do tytułu wady rzeczy.
  2. W przypadku terminowej i uznanej przez Dostawcę reklamacji, zobowiązany jest on do usunięcia wady dostarczonego przedmiotu, której powstanie wynikło z przyczyn obciążających Dostawcę.
 6. Obowiązujące prawo i własność terytorialna sądu.
  1. Spory dotyczące zawarcia i treści umowy a także związane z jej wykonaniem rozpatrywać będzie Sąd w Poznaniu.
 
[TOP]