Name Telefon / e-mail
Geschäftsführung Robert Nettmann
Mariusz Œmidowicz
Ryszard Piotrowski
John Martin Petersson
Tel. +48 (0)61 873-00-00
e-mail: management@fup.pl
Finanzdirektor Robert Nettmann Tel. +48 (0)61 873-00-00
e-mail: management@fup.pl
Produktionsdirektor Piotr Pawlik Tel. +48 (0)61 873-00-80
e-mail: produkcja@fup.pl
Technologie   Tel. +48 (0)61 873-00-81
       +48 (0)61 873-00-84
e-mail: produkcja@fup.pl
Vertrieb   Tel. +48 (0)61 873-00-57
e-mail: management@fup.pl
 
[TOP]